Leerlingenraad

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is er een leerlingenraad ingesteld. Vanuit ons kwaliteitsinstrument dat jaarlijks wordt afgenomen, was al enige keren aangegeven  door de oudere leerlingen dat ze graag meer inspraak wilden hebben. Hieraan hebben wij gehoor gegeven door met een werkgroep van leerkrachten ons te laten informeren over de werkwijze en taken van een leerlingenraad. Vervolgens is er een voorstel richting team gegaan, resulterend in de oprichting van de leerlingenraad in januari 2012. D.m.v. verkiezingen in de groepen 5 t/m 8 zijn er vier vertegenwoordigers gekozen. De bedoeling is dag de vertegenwoordigers 2 schooljaren in de leerlingenraad zitten. Jaarlijks zijn er verkiezingen in groep 5 en 7, uitgezonderd dit schooljaar, aangezien we ons in een overgangsjaar  bevinden.

Taken leerlingenraad

  • Meedenken/praten/voorstellen praktische zaken/methoden/speelplein
  • Meehelpen met organiseren van activiteiten (spelletjesavond e.d.)
  • Communicatie leerlingenraadzaken naar medeleerlingen toe (website, weekblad, vertellen in de groep)
  • Verslag maken over de afspraken die gemaakt zijn .
  • Signaleren wat er leeft op school teneinde dit te kunnen bespreken  in de LLR vergadering.

De leerlingenraad komt ongeveer vier maal per schooljaar bijeen in de directiekamer om te overleggen met de directeur. Tijdens het eerste overleg wordt een voorzitter aangewezen en de data van de bijeenkomsten vastgelegd. Ook wordt per keer een notulist aangewezen. Na het vastleggen van de notulen, zullen deze ook op de website worden gepubliceerd. De notulen worden door de vertegenwoordigers besproken in de groepen en door de directeur in de teamvergadering.

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leerlingen:

  • Jasmine Bak groep 8
  • Chloe Zerbib groep 6/7B
  • Stijn Bazen groep 6/7A
  • Maud Schuppert groep 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen leerlingenraad vergadering 1 (12-09-2013)